Strona główna forum


Wydrukowano 2018-06-23 16:21:49

Wysłany przez Gość (at) 2005-08-17 19:17:12
Re: Opinia o programie autorskim
Przykładowo recenzja programu :
Recenzja programu .............
1.Autor programu:
.......................
2.Przeznaczenie programu:
.................................
3.Opis programu:
Program jest zgodny z podstawą programową dla szkół podstawowych i rozporządzeniem MENiS w sprawie ramowych planów nauczania szkół publicznych.
...................................................
4.Przydatność dydaktyczna i poprawność merytoryczna:
Program nauczania pozwala na rozwój ucznia w trzech obszarach – umiejętności, wiedzy i kształtowanych postaw. Zawiera szczegółowy plan nauczania z podziałem na jednostki tematyczne, dobrane do nich cele, metody sprawdzania osiągnięć uczniów, kształtowane standardy wymagań egzaminacyjnych, treści ścieżek edukacyjnych oraz kształtowane postawy i w miarę możliwości korelację z innymi przedmiotami. Realizacja programu pozwoli wdrożyć dzieci do podstawowej wiedzy z zakresu.................. oraz ukształtować nawyki (postawy).............................
Autorka proponuje skuteczną i atrakcyjną formę pracy z uczniem – samodzielną lub w parach (w zależności od liczebności grup) pracę z kartą czy instrukcja pracy. Rola nauczyciela sprowadza się do roli koordynatora nadzorującego pracę uczniów. ...............
Dobrą strona programu jest stopniowanie trudności przy wprowadzaniu ucznia w nowe zagadnienia. .............
5.Ocena poprawności merytorycznej i językowej:
Zagadnienia, tematy opracowanego programu są poprawne pod względem rzeczowym i językowym. Autor posługuje się właściwą terminologią i językiem przedmiotu.
.............................. podpis, miejsce zatrudnienia,
stopień awansu zawodowego, nauczany przedmiot recenzenta

za strony www.literka.pl

---
Krystyna