Strona główna forum


Wydrukowano 2018-06-23 16:20:29

Wysłany przez jacko (at) 2006-03-26 18:12:32
Re: pytania na mianowanego
Może tak :-))

 
Oto lista przykładowych pytań na mianowanego. Pozdrawiam.

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
1. W jaki sposób doskonali Pan/i warsztat pracy?
2. Czy plan rozwoju zawodowego uległ modyfikacji w trakcie realizacji w okresie stażu? Proszę uzasadnić.
3. W jaki sposób analizuje Pan/i swoje działania?
4. Jakie działania z zakresu doskonalenia swego warsztatu pracy uważa Pan/i za najbardziej istotne i dlaczego?
5. Proszę podać przykład zastosowania w praktyce zdobytych w różnych formach doskonalenia wiadomości i umiejętności.
6. Jakie metody samooceny własnych działań Pan/i stosuje?
7. Jakie formy samokształcenia Pan/i podejmował/a w jaki sposób zostały one wykorzystane?
8. Proszę podać metody (formy) stosowane przez Pana/nią w pracy z uczniem zdolnym, z uczniem sprawiającym problemy dydaktyczne.
9. Jakie środki dydaktyczne stosuje Pan/i w swojej pracy dydaktycznej?
10. Jak ocenia Pan/i realizowany przez siebie program nauczania?
11. W jaki sposób ukończone przez Pana/Panią formy doskonalenia zawodowego wpłynęły na podniesienie jakości Pana/Pani pracy, efekty pracy uczniów a tym samym na podniesienie poziomu jakości pracy szkoły?
12. Podaj przykłady literatury, która jest pomocna w doskonaleniu pracy nauczyciela.
13. Czym kierujesz się w doborze programu nauczania własnego przedmiotu?
14. W jakim stopniu korzysta Pan/i z przedmiotowego systemu oceniania?
15. W oparciu o jakie dokumenty wewnątrzszkolne opracowuje Pan/i plan pracy wychowawcy klasowego?
16. Jakie stosuje Pan/i metody diagnozowania środowiska uczniów, relacji między uczniami w klasie?
17. Proszę wymienić osoby, instytucje wspomagające pracę wychowawcy klasowego.
18. Proszę przedstawić procedurę wystawiania oceny z zachowania w Pana/i szkole.
19. W jakich sytuacjach modyfikuje Pan/i swój plan pracy dydaktycznej i wychowawczej?
20. W jaki sposób przeprowadza Pan/i ewaluację własnej pracy i w jaki sposób wykorzystuje wyniki?
21. W jaki sposób wykorzystuje Pan/i komputer na zajęciach edukacyjnych ze swojego przedmiotu?
22. W jaki sposób sprawdza Pan/i skuteczność swojej pracy i dokonuje jej korekty?
23. Jaką literaturę metodyczną wykorzystuje Pan/i w swojej pracy?
24. Z jakich form doskonalenia zawodowego mógł Pan/i skorzystać w swojej szkole?

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. W jaki sposób uzyskiwał/a Pan/i informacje o problemach środowiska?
2. Które z problemów środowiska lokalnego szczególnie Pana/nią zainteresowały i dlaczego?
3. W jaki sposób uwzględnił Pan/i te problemy w swojej pracy?
4. Jakie efekty przyniosły podjęte w tym zakresie działania?
5. Z kim i w jaki sposób nawiązał/a Pan/i współpracę w zakresie realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych związanych z problematyką środowiska?
6. Jaki jest Pana/i udział w tworzeniu i realizacji programu profilaktycznego w szkole/placówce?
7. Jak wyglądają Pana/i kontakty z rodzicami?
8. W jaki sposób samorząd lokalny może pomóc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych? Proszę podać propozycje.
9. Jakie cele profilaktyki problemowej realizuje Pan/i w programie wychowawcy klasowego?
10. Jak wprowadza Pan/i problemy cywilizacyjne w realizacji programu swojego przedmiotu?
11. Jak Pan/i rozpoznaje potrzeby swojego środowiska lokalnego?
12. Kto Pana/nią wspiera w rozwiązywaniu i w jaki sposób zidentyfikowanych problemów środowiska lokalnego?
13. Jakie zagadnienia cywilizacyjne uwzględnia Pan/i w programie wychowawczym?
14. Jakie formy współpracy z rodzicami okazały się najbardziej skuteczne?
15. Z jakimi instytucjami i organizacjami, współpracował Pan/i w rozwiązywaniu problemów lokalnych i w jaki sposób?
16. Czy zna Pan/i program profilaktyki szkoły? Proszę wymienić najistotniejsze jego elementy?
17. Na czym polega Pana/Pani współpraca z instytucjami wspierającymi placówkę?
18. Nad jakimi problemami społecznymi Pan/i ostatnio pracowała i z jakimi efektami?
19. Z jaki problemami społecznymi zetknął się Pan/i w swojej pracy?
20. W jaki sposób przygotowuje Pan/i swoich uczniów do umiejętności rozwiązywania problemów cywilizacyjnych?

Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły.
1. Jakie działania podejmuje Pan/i w realizacji zadań opiekuńczych?
2. Jakie są kompetencje rady pedagogicznej w szkole?
3. Jaki jest Pana/i udział przy tworzeniu wewnętrznych dokumentów szkoły?
4. Jakie działania podejmował Pan/i związane z realizacją programu profilaktyki?
5. Proszę określić cele zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły w Pana/i placówce.
6. Jaki był Pana/i udział w tworzeniu i realizacji programu ścieżek edukacyjnych?
7. W jakim zakresie cele zawarte w programie wychowawczym szkoły są inspiracją Pana/i działań wychowawczych?
8. Z kim i na jakiej zasadzie współpracuje Pan/i w rozwiązywaniu problemów wychowawczych?
9. W jaki sposób wykorzystuje i stosuje Pan/i w praktyce zdobytą wiedzę w zakresie profilaktyki zagrożeń?
10. Jaki jest Pana/Pani udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły?
11. W jaki sposób dokonuje Pan/i ewaluacji własnej pracy?
12. W pracach których organów szkoły bierze Pan/i czynny udział?
13. Jakie funkcje opiekuńcze powinna spełniać szkoła?
14. Czy według Pana/Pani zasadne jest funkcjonowanie zespołów przedmiotowych w szkole? Proszę pokazać w jaki sposób wykorzystuje Pan/i wyniki egzaminów zewnętrznych.

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
1. W jakim zakresie opanował Pan/i technologię komputerową i informacyjną?
2. Jak wykorzystuje Pan/i zdobyte umiejętności w swojej praktyce szkolnej?
3. Jeśli planuje Pan/i rozwijanie swoich umiejętności komputerowych to proszę określić w jakim zakresie.
4. Jak wykorzystuje Pan/i internet przy trudnościach w interpretacji prawa oświatowego?
5. Jakie dostrzega Pan/i zagrożenia z upowszechnienia internetu?
6. Czy znajomość technologii informacyjnej jest pomocna przy wzbogacaniu własnego warsztatu pracy? Uzasadnij swoją wypowiedź.
7. W jaki sposób zdobył Pan/i umiejętność posługiwania się komputerem?
8. Czy w swojej pracy zawodowej stosuje Pan/i technologię komputerową i informacyjną ? proszę podać przykłady?
9. W jaki sposób korzysta Pan/i z programów multimedialnych, proszę podać przykłady?
10. W jaki sposób opracowuje Pan/i materiały dydaktyczne korzystając z technologii komputerowej?
11. W jaki sposób wykorzystuje Pan/i internet w swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej?
12. Podaj algorytm działań, które umożliwiają znalezienie informacji, w sytuacji nieznajomości adresu internetowego.
13. Podaj przykłady konkretnych programów komputerowych przydatnych w pracy dydaktycznej i organizacyjnej nauczyciela.
14. Jakie środki audiowizualne stosuje Pan/i w swojej pracy? Proszę omówić ich skuteczność.
15. Czy istnieje możliwość w Pana/i szkole zorganizowania zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem bazy komputerowej, w jaki sposób?
16. Jakie programy komputerowe wykorzystuje Pan/i w swojej pracy?
17. Jakie programy komputerowe wykorzystuje Pan/i w swojej pracy?
18. W jaki sposób wykorzystuje Pan/i technologię komputerową i informacyjną w pracy dydaktycznej?
19. Czy wykorzystuje Pan/i materiały dostępne na stronach internetowych na lekcji?
20. Jakie strony odwiedza Pan/i najczęściej?
21. Na jakich stronach może Pan/i znaleźć informacje na temat prawa oświatowego, doskonalenia nauczycieli, materiałów metodycznych?
22. Jak ocenia Pan/i efektywność lekcji prowadzonej w pracowni komputerowej?
23. Jakie są Pana/Pani plany związane z doskonaleniem umiejętności z wykorzystaniem technologii komputerowej?
24. W jaki sposób umiejętność stosowania technologii komputerowej ułatwiała Panu/Pani realizację zadań w okresie stażu?
25. Czy stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej podnosi jakość Pana/Pani pracy, w czym się to przejawia?

Znajomość zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
1. Jakie metody nauczania stosuje Pan/i w procesie dydaktycznym?
2. Jak diagnozuje Pan/i problemy wychowawcze klasy?
3. Poprzez jakie działania określa Pan/i sytuację wychowawczą w zespole klasowym?
4. Jaka jest procedura przeprowadzania badań ucznia przez PPP?
5. Jakimi kryteriami kieruje się Pan/i przy wyborze programu nauczania?
6. Jak rozwiązuje Pan/i pojawiające się trudności wychowawcze?
7. Jakie refleksje wynikają z zastosowania metod aktywizujących?
8. Co ciekawego ostatnio przeczytał Pan/i z zakresu psychologii i pedagogiki i jak to wzbogaciło Pana/i warsztat pracy?
9. Proszę podać konkretną sytuację dydaktyczną, w której wykorzystał Pan/i metody aktywizujące.
10. W jaki sposób organizuje Pan/i pracę z zespołem uczniowskim zróżnicowanym intelektualnie?
11. Jakie Pan/i podejmuje działania na rzecz integracji klasy?
12. W jaki sposób uwzględnia Pan/i w swojej pracy problemy domu rodzinnego ucznia?
13. Jakie Pan/i preferuje metody pracy z uczniami i styl nauczania? Proszę uzasadnić swój wybór.
14. Co bierze Pan/i pod uwagę opracowując program wychowawczy dla danej klasy?
15. Z jakim instytucjami współpracuje Pan/i w celu rozwiązania problemów swoich uczniów? Jakie są tego efekty?
16. Proszę scharakteryzować cechy emocjonalne charakterystyczne dla okresu rozwojowego dzieci z którymi Pan/i pracuje?
17. Z jakich środków dydaktycznych korzysta nauczyciel, proszę uzasadnić celowość ich stosowania?
18. Jaka jest procedura podejmowania przez szkołę i nauczyciela zadań w przypadku poważnych problemów wychowawczych?
19. Współczesne trendy w pedagogice i ich możliwość wykorzystania przez Pana/nią w pracy.
20. W jaki sposób pracuje Pan/i z uczniem zdolnym?
21. Jakie metody aktywizujące stosuje Pan/i na lekcji?
22. Jakie formy stosuje Pan/i we współpracy z rodzicami?
23. W jaki sposób stosuje Pan/i indywidualizację nauczania?
24. Jakie metody pracy stosuje Pan/i z dziećmi nadpobudliwymi?
25. Jaką pozycję książkową z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki zaproponowałby Pan/i początkującemu nauczycielowi i dlaczego?
26. Proszę przedstawić wyniki diagnozy problemów wychowawczych w swojej klasie?
27. Na czym polega współpraca Pana/Pani z Poradnią Psychologiczno ? Pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych?
28. W jaki sposób rozpoznaje Pan/i problemy środowiska rodzinnego dziecka?
29. W jaki sposób pomaga Pan/i swoim uczniom w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu?

Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
1. Jak jest struktura systemu oświaty w Polsce?
2. W jakich okolicznościach stosuje się nauczanie indywidualne; indywidualny tok nauczania; indywidualizację nauczania?
3. Kto może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w jakim czasie?
4. Jaka jest skala ocen pracy nauczyciela?
5. Jaka jest różnica między oceną pracy nauczyciela a oceną dorobku za okres stażu?
6. Jak zmieni się Pana/i status prawny po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego?
7. Które z aktów prawnych wykorzystał Pan/i w trakcie przygotowywania się do kolejnego stopnia awansu?
8. Jakie akty prawne regulują pracę i funkcjonowanie nauczyciela?
9. Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?
10. Jakie akty prawne regulują ocenianie wewnątrzszkolne?
11. Jaka jest procedura tworzenia szkolnego zestawu programów nauczania?
12. Proszę wymienić najważniejsze dokonania, które regulują funkcjonowanie oświaty w Polsce?
13. Jaka jest ścieżka awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego?
14. Z jakimi dokumentami zapoznał się Pan/i tworząc swój plan rozwoju zawodowego?
15. W oparciu o jakie dokumenty wewnętrzne funkcjonuje Pana/i szkoła?
16. Jakie widzi Pan/i prawne możliwości pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej?
17. Kto i kiedy wnioskuje o ocenę pracy nauczyciela?
18. Proszę omówić prawa i obowiązki ucznia mając na uwadze statut szkoły.
19. Proszę wymienić kompetencje rady pedagogicznej.
20. W jaki sposób promuje Pan/i swoją szkołę w środowisku lokalnym?
21. Jakie są najważniejsze problemy środowiska, z którego wywodzą się uczniowie szkoły?
22. Proszę wymienić akty prawne dotyczące funkcjonowania systemu oświaty.
23. Proszę wymienić najważniejsze kompetencje rady pedagogicznej.
24. Który dokument określa obowiązki nauczyciela?
25. W oparciu o jakie dokumenty przygotowuje się plan pracy dydaktycznej?
26. Jakie akty prawne regulują awans zawodowy nauczyciela?
27. Który akt prawny mówi o zatrudnieniu nauczyciela?