Strona główna forum


Wydrukowano 2020-11-26 02:58:47

Wysłany przez jacko (at) 2008-11-24 21:16:17
Re: Scontrum
Biblioteka szkolna stanowi część szkoły i do bibliotek szkolnych nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych, adresowanych do bibliotek publicznych a ponadto bezprzedmiotowe jest traktowanie "inwentaryzacji" zbiorów biblioteki jako inwentaryzacji zasobów majątkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Dlatego też częstotliwość i terminy przeprowadzania skontrum w bibliotece szkolnej (tj. kontroli mającej na celu ustalenie braków w księgozbiorze w następstwie porównania zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym materiałów) jest sprawą wewnętrzną szkoły i ewentualnie organu prowadzącego szkołę (powinien to określać regulamin biblioteki szkolnej).