Strona główna forum


Wydrukowano 2018-04-20 21:54:06

Wysłany przez Gość (at) 2005-07-06 20:02:28
Re: pytania na mianowanego
Czy ma ktoś może opracowane odpowiedzi na te pytania? Byłabym bardzo wdzięczna za ich przesłanie.
12 lipca mam egzamin. Właśnie pracuje nad autoprezentacją a niektóre pytania mnie przerażają. Ja ze swojej strony mogę podzielić się tym co znalazłam w internecie:
1. Proszę wyjaśnić na czym polega różnica pomiędzy konspektem a Scenariuszem
No konspekt jest bardziej zwięzkły to taki plan w punktach, a scenariusz jest szczegółowy z dokładnymi planowanymi reakcjami uczniów itp.... tak mi się wydaje...

2. W jaki sposób monitoruje Pan osiągnięcia edukacyjne uczniów?
3. Jakie działania z zakresu doskonalenia własnego warsztatu
pracy uważa Pan za najbardziej istotne i dlaczego?
4. Jakie metody i formy pracy stosuje Pan w trakcie prowadzenia
zajęć. Proszę podać rezultaty.
5. W jaki sposób aktywizuje Pan uczniów?
6. Od kogo i w jaki sposób otrzymuje Pan informacje zwrotne
dotyczące działań?
7.W jaki sposób wpłynął na Pana na rozwój zawodowy?

1) Jakie korzyści odnosi uczeń z P. aktywności w zakresie
realizacji zadań ogólnoszkolnych?
2) Jaki jest P. wkład w realizację programu wychowawczego,
ścieżki edukacyjnej?
3) Jakie widzi P. sposoby motywowania uczniów do aktywności
społecznej na terenie szkoły?
4) Jakie zna P. metody stymulowania wyobraźni i myślenia
twórczego. Proszę o wskazanie odpowiedniej literatury.
5) Proszę wskazać Instytucje, z którymi współpracuje P w
zakresie pomocy społecznej i proszę podać przykłady współpracy.

Czemu służy określona metoda?
Wykład –żeby uczeń poznał• określony kontekst, dla
wprowadzenia, zreferowania i podsumowania większych partii
materiału.
Czytanie –żeby uczeń umiał czytać ze zrozumieniem by• poznawać
różne sposoby ekspresji słowa pisanego oraz poznawał różne
zagadnienia przedstawiane w formie pisanej.
Pisanie –żeby uczeń• umiał właściwie i w rozmaity sposób
wyrażać swoje myśli oraz poznał i umiał stosować zasady
poprawnego posługiwania się językiem pisanym.
Dyskusja• –żeby uczeń umiał przedstawiać, bronić i korygować
własne stanowisko oraz doświadczył rozmaitości poglądów i ocen
na określony temat.
Pytania i• odpowiedzi –żeby uczeń umiał się dziwić, zadawać
pytania i dociekać oraz poszukiwać odpowiedzi (co stanowi
konieczny punkt wyjścia do wszelkiego uczenia się).
Pokaz, demonstracje –żeby uczeń samodzielnie poznał• ,zobaczył
na własne oczy, dotknął, posmakował ...pewien wycinek
opowiadanej rzeczywistości w myśl zasady „zobaczyć to uwierzyć
”.
Gry dydaktyczne –żeby uczeń poznał i doświadczył• różnych
strategii działania w sytuacjach para-życiowych.
Analiza• przypadku –żeby uczeń uczył się na doświadczeniach
innych
Granie ról• –żeby uczeń rozumiał strukturę i dynamikę roli,
doświadczył określonych sytuacji, emocji, uczuć, relacji.
Drama –żeby uczeń doświadczył i przeżył• określone stany,
sytuacje, problemy; poczuł, przeżył je na własnej skórze.
Symulacje –żeby uczeń trenował określone umiejętności• w
bezpiecznym kontekście sytuacji szkoleniowej, zanim wykorzysta
je w prawdziwym życiu.
Karty dydaktyczne –żeby wiedział co/ jak /kiedy ma• robić;
znał algorytm samodzielnego działania/ uczenia się.
Organizacja• graficzna –(mapy mentalne, linie czasu)–żeby
uczeń nauczył się tworzenia „obrazów myśli ”i myślenia w
kategoriach procesów i chronologii.
Metody• kreatywne –twórczego rozwiązywania problemów –żeby
uczeń poszerzał pole możliwości i horyzonty wyobraźni.
Ćwiczenia –żeby uczeń poprzez praktykę• dochodził do
sprawności w określonym wycinku lub dziedzinie.
Metody• zintegrowane –(tzw. metoda projektu) wykorzystujące w
skumulowany sposób założenia i efekty edukacyjne różnych metod
do realizacji długofalowej akcji dydaktycznej oraz także dla
umożliwienia doświadczenia współpracy grupowej.


1. Jakie kompetencje posiada rada pedagogiczna?
- zatwierdza plan pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę
szkoły, zatwierdza wyniki i klasyfikacji i promocji uczniów
- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych
- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli
- podejmuje uchwały w sprawię skreślenia ucznia z listy uczniów
szkoły
- opiniodawcze: opiniuje organizację pracy w szkole, rozkład
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
- projekt planu finansowego szkoły
- wniosek dyrektora o odznaczeniu i nagrody dla nauczycieli
- propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych
zadań w ramach wynagrodzenia
- ponadto: przygotowuje projekt statutu szkoły
- może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub
innej osoby pełniącej kierownicze stanowisko

2. Czym się różnią Rada Rodziców i Rada Szkoły?
- statut szkoły określa liczbę członków i sposób wyboru rady,
kadencja rady trwa 3 lata, z możliwością zmiany co roku 1/3
składu. Do rady wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice,
uczniowie, łącznie co najmniej 6 osób
Rada:
- uchwala statut szkoły, opiniuje plan finansowy szkoły, może
wystąpić z wnioskami o ocenę pracy szkoły, nauczyciela
dyrektora,
- opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji pedagogicznych,
- ocenia organizację zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów
nadobowiązkowych,
- pracuje wg Regulaminu, który może określić sprawy omawiane bez
udziału uczniów
- w posiedzeniach z głosem doradczym może brać udział dyrektor
szkoły. Powstania rady pierwszej kadencji organizuje dyrektor
szkoły na wniosek 2 z 3 podmiotów (rada pedagogiczna, samorząd
uczniowski, rada rodziców)
3. Jak długo może trwać przerwa w realizacji stażu aby go nie
utracić?
- nie dłużej niż 3 miesiące

Nie zgodzę sie z odpowiedzią na pytanie trzecie odpowiedż
powinna brzmieć niedłużej niż 6 miesięcy, jezeli tzy miesiąće to
rozpoczyna się przerwa i ta przerwa moze trwać w sumie 6
miesięcy jeżeli złożymy przed upływem 6 miesięcy wniosek o
kontynuację to możemy kontynuowac... (KN Roz 3a, Art 9d Ust. 3
-4)


4. Dziecko bite w rodzinie – metody prawne?
5. Procedura tworzenia szkolnego zestawu programów nauczania?
6. Procedury oceny nauczyciela?
7. Kto jest upoważniony do sprawowania nadzoru pedagogicznego?
8. Organ prowadzący. Podstawy prawne?
9. Proszę wskazać dokumenty określające prawa i obowiązki
zawodowe?
10. Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?
11. Kiedy dyrektor może rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem
kontraktowym?
12. Jakie akty prawne regulują system oceniania w szkole?
13. Prawa dziecka jak dokumentować?
14. Jaka jest struktura systemu oświaty w Polsce?
15. Jak zmieni się Pana status po uzyskaniu stopnia nauczyciela
mianowanego?
-będę mieć możliwość zatrudnia przez mianowanie wraz ze
wszystkimi konsekwencjami (dla mnie i dla szefa)- ( KN: art.10
ust.5, ar. 15 art. 18, art. 19, art. 20, art.21-23 art.28)
-po czterech latach pracy w stopniu kontraktowego nie zwolnią
mnie z (z tego powodu) z pracy (art.10 ust.4a KN)
-będę bogata ;-) wzrośnie moja stawka minimalnego uposażenia o
całe 339 zł brutto :-)
-no i mogę rozpocząć staż na dyplomowanego :-))))))))
- czy coś jeszcze?

1. Jak zmieni się Pana status po uzyskaniu stopnia nauczyciela
mianowanego?
Zmieni się mój status pracownika przy zatrudnieniu na czas
nieokreślony w przypadku wypowiedzenia przysługiwać mi będzie 6
miesięczna odprawa
- podlegać będę także karom dyscyplinarnym za uchybienia
godności zawodu art.6
- zwiększeniu ulegnie moja pensja
będę mógł zajmować stanowiska kierownicze zespołów
samokształceniowych
- kandydować na stanowisko dyrektora szkoły.

1. Ocena pracy nauczyciela
- Pracę nauczyciela ocenia dyrektor.

Obecnie Karta Nauczyciela określa zasady, kryteria oraz tryb
odwoływania się od otrzymanej oceny. Pełną analizę tego elementu
statusu zawodowego pomijamy.
Najkrócej mówiąc, obecna ocena pracy nauczyciela nie uwzględnia
potrzeb reformy edukacji.
Możliwość osiągania kolejnych szczebli, w nowym systemie awansu,
wiązać się będzie z ciągłym podnoszeniem swoich kompetencji
zawodowych i ciągłym doskonaleniem swojego warsztatu pracy.
Kluczową funkcję w nowym systemie awansu odgrywać będzie ocena
pracy nauczyciela, pełniąca inną rolę, niż ocena stosowana
obecnie. Jej nowe funkcje to:
• motywowanie,
• informowanie,
• korygowanie,
• inspirowanie,
• stabilizowanie.
Tak rozumiane ocenianie pracy nauczyciela ma na celu wspieranie
jego kariery - zarówno od strony merytorycznej, jak i
finansowej, gdyż bieżąca ocena pracy nauczyciela decydować
będzie o dodatkowym wynagrodzeniu w ramach dodatku
motywacyjnego.
Ocenie podlegać będą kompetencje nauczycielskie i osiągnięcia
pedagogiczne. Przygotowujemy narzędzia obiektywnej i pełnej
oceny pracy nauczyciela, które wykorzystywać będzie dyrektor.
Ocena nauczyciela powinna być ściśle związana z awansem
"szczeblowym" nauczyciela.
Pozytywna ocena będzie podstawowym warunkiem dopuszczenia do
postępowania kwalifikacyjnego kończącego staż, kontrakt oraz
etap mianowania nauczyciela. Od oceny wystawionej przez
dyrektora istnieć będzie procedura odwoławcza do kuratora
oświaty.
Oprócz oceny dokonywanej przy przejściu na wyższe szczeble
awansu proponujemy aby dyrektor dokonywał oceny nauczyciela w
następujących przypadkach:
• na wniosek nauczyciela,
• z własnej inicjatywy w uzasadnionych przypadkach,
• nie rzadziej niż raz na trzy lata.
Nie może być żadnych wątpliwości, że w ślad za zwiększonymi
wymaganiami wobec nauczycieli muszą pójść zwiększone pensje i
duże ich zróżnicowanie na poszczególnych szczeblach awansu.

1. W jaki sposób doskonali Pan swój warsztat pracy?
2. Proszę podać etapy planowania/projektowania zajęć
edukacyjnych?
- wyznaczenie celu
- organizowanie toku działania (diagnoza pedagogiczna, projekty
programu i planu działania wychowawczego, określenie stosunku
pomiędzy elementami danymi, np. stosunek treści planu do
realizacji)
- uwzględnienie prognozy dotyczącej okoliczności i środków
działania
- rokowanie pedagogiczne (prognoza pedagogiczna) dotyczące
przedmiotu działań wychowawczych, ustalenie granic realnego
przewidywania zmian wychowanka:
- zapewnienie środków działania
uwzględnienie przyszłej kontroli wykonywania działań i oceny
osiągniętych wyników
szkoły i placówki niepubliczne mogą zakładać osoby prawne i fizyczne
po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego, zobowiązaną do prowadzenia
odpowiedniego typu szkół i placówek. Według obowiązujących
regulacji ustawowych, szkoły niepubliczne, posiadające
uprawnienia szkół publicznych, nie są zobligowane do realizacji
ramowego planu nauczania, a więc mogą inaczej rozplanować
realizację obowiązującej podstawy programowej kształcenia.
Podlegają one jednak nadzorowi pedagogicznemu kuratorium
oświaty. W/w placówkach za naukę pobierana jest także opłata
tzw. czesne, nauczycieli nie obowiązuje system wynagradzania
związany z kartą nauczyciela.

1. Proszę wskazać dokumenty określające prawa i obowiązki
zawodowe nauczyciela?
- kodeks pracy
- karta nauczyciela
- ustawa o systemie oświaty
- obowiązki:
- sumienne i staranne wykonywanie pracy
- wykonywanie poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą
- przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualnie
rozpoczynanie i kończenie pracy
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
- dbanie o dobro szkoły i jej mienia
- przestrzeganie tajemnicy służbowej, a w przypadku nauczyciela
także tajemnicy posiedzeń rad pedagogicznych
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego
- przestrzeganie postanowień regulaminu pracy
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie
umiejętności pracy – rozliczenie się ze zobowiązań wobec szkoły
przed ustaniem stosunku pracy
- prawa:
- nagrody i wyróżnienia
- uprawnienia o charakterze socjalnym
- uprawnienia z zakresu ochrony zdrowia
- uprawnienia emerytalne i rentowe
- ulgi komunikacyjne
prawo do awansu zawodowego

Uprawnienia n-la
1) decyduje w sprawie wyboru programu nauczania, podręczników
metod i form oraz doboru środków dydaktycznych w nauczaniu
swego przedmiotu
2)Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespól - decyduje o
treści jego programu
3) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępu
swoich uczniów
4)Ma prawo wnioskować w sprawie kar i nagród swoich uczniów
5) Ma prawo korzystać z wyposażenia szkoły zgodnie z aktualnymi
Potrzebami

Ilu opiekunów powinna mieć wycieczka szkolna?
- nie ma określonej ilości, tylu ilu potrzeba do zapewnienia
opieki uczniom.

Jaka jest pierwsza czynność nauczyciela wf przed rozpoczęciem
zajęć?
- sprawdzenie czy wszystkie przybory i przyrządy spełniają
wymogi bhp.


Po jakim terminie należy dokonać przeglądu bazy dydaktycznej?
-po upływie co najmniej14 dni od przerwy feryjnej, przed
rozpoczęciem zajęć.

1. Do jakich instytucji może się Pan zwrócić w procesie
udzielania pomocy edukacyjnej i społecznej?
- Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Centrum Edukacji Obywatelskiej
- Polska Akcja Humanitarna
- Caritas
- Fundacja dla Polski
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
- Kuratorium Oświaty i Wychowania
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Komisja Kultury Fizycznej Turystyki i Wypoczynku

1. W jakiej tonacji śpiewam z uczniami koledę "Cicha noc" ( w
komisji była pani od muzyki)
2. Jakie metody aktywizujące stosuję na lekcji i jakie sa ich cele?
3. Jak pracuję z uczniem dyslektycznym?
4. Jak radzę sobie z przejawami agresji i przemocy na lekcji i na przerwie?
5. W jaki sposób przebiega moja wspólpraca z rodzicami? (dodam, iż nie mialam wychowawstwa)
6. Jakim jestem nauczycielem?
7. Na jakich zasadach tworzy się klasy terapeutyczne i
integracyjne, ich liczebność?

Klasy wyrównawcze organizuje się w celu intensywnej pomocy
edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z
podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez
uczniów, którzy mają rozległe trudności w opanowaniu wiadomości
i umiejętności.
2. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących
jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania
organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb
edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
3. Zajęcia w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych
prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
4. Nauczanie w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych
prowadzone jest według obowiązujących w danych typach szkół
programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji
do indywidualnych psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb
uczniów.
5. Liczba uczniów w klasie wyrównawczej i klasie terapeutycznej
wynosi od 10 do 15.
6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego
szkołę, w ramach posiadanych środków, liczba uczniów w klasie
wyrównawczej lub klasie terapeutycznej może być niższa od
określonej w ust. 5.
1. Jak radzę sobię z mutacja u uczniów i jak dbam o emisję głosu?
2. Jakie media stosuję na lekcjach?
3. Jak radze sobie ze swoją atrakcyjnośćią na lekcji?
4. Kiedy zostało wydane rozporządzenie o wycieczkach?
5. Mój największy sukces.
6. Jak sie nazywa nasz kurator oświaty? [Jerzy Ochotny]
7. Co pan Niemierko (autor książki) sądzi o celach operacyjnych?
8. Profilaktyka uzaleznień
9. Jak motywuję ucznia, zeby mowił?
10. Kto może zostać kierownikiem wycieczek lub imprez szkolnych?
Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516),
dyrektor szkoły uprawniony jest do wyznaczenia pracowników
pedagogicznych, o odpowiednich kwalifikacjach, na kierowników
wycieczek lub imprez szkolnych.
W wyborze tym dyrektor kieruje się kwalifikacjami, jakie osoba
ta posiada, a mianowicie czy są one odpowiednie do realizacji
danej formy turystyki. Nie ma natomiast wymogu ukończenia przez
pracowników pedagogicznych szkoły, przed wyznaczeniem ich na
kierowników wycieczek lub imprez, kursu kierowników wycieczek
szkolnych.
Jednakże w przypadku realizacji przez szkołę form turystyki
kwalifikowanej i obozu wędrownego, w stosunku do pracowników
pedagogicznych szkoły, szczególne wymagania zostały określone w
ust. 3 i 4 § 11 rozporządzenia.

11. Porażka - nauka na błędach:
- nie udało Ci się coś , co sobie założyłaś;
- przeanalizowałaś sytuację (sama, z opiekunem stażu, w zespole
przedmiotowym, wychowawczym, na podstawie książki...)
- wyciągnęłaś wnioski
- w przyszłym roku zmodyfikujesz działania w następujący
sposób:...
- spodziewasz się następujących efektów:...
- albo - już zdążyłaś podjąć odpowiednie działania i z porażki
masz sukces...

Co pan Niemierko (autor książki) sądzi o celach operacyjnych? Na
jakich zasadach tworzy się klasy terapeutyczne i integracyjne,
ich liczebność?

12. Wymień różnicę między podstawą programową a
programem nauczania oraz między planem pracy a programem?

Podstawa programowa to minimum programowe, które
jesteś zobowiązana znać, natomiast program nauczania jest
utworzony ma podstawie programowej.

Co do celów operacyjnych - ich istota jest opisana na
www.stronabozeny.hg.pl i tam też przytoczone są słowa pana
Niemierko.

System szkół: szkoła podstawowa ( 6-letnia), gimnazjum (3-letnie)
na podbudowie szkoły podstawowej, następnie liceum profilowane
(3-letnie) i szkoła zawodowa (2,3 letnia), które mogą się
kończyć na szkole policealnej do 2 lat i liceum uzupełniającym 2
letnim. Dziwi mnie, że w tej nowej strukturze nie ma technikum.

1. W jaki sposób, oprócz opracowywania testów, sprawdzianów,
gromadzenia informacji (np. internet, encyklopedia
multimedialna)wykorzystuje P. technologię komputerową w swojej
pracy?

2. Jakie sukcesy wychowawcze odniosła P. w trakcie swojej
współpracy z organami społecznymi szkoły?

3. Jak wykorzystuje P. wiadomości, umiejetności zdobyte dzieki
uczestnictwu w kursie "Spójrz inaczej"?

4. Na czym polega i jak układa się P. współpraca z katechetą/
ksiedzem?

5. Jak rozumieć pojęcie " uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem",
jakie posiadł umiejętności (szczegółowo)?

6. W jaki sposób wykorzystuje P. wiedzę zdobytą podczas
analizowania dokumentów dotyczących systemu oświaty?

Jak przekroczysz termin skladania papierow 30 czerwca, to
bedziesz rozpatrywany w sesji zimowej - czyli za pół roku i
pieniązki też dostaniesz dopiero za pół roku. Chyba że komisja
nie będzie "dokładnisia" ale nie wiem czy tak się zdarza.
masz tylko 14 dni. po tym czasie powtarzasz cały staż, czyli 2
lata 9 miesiecy. lepiej sie pospiesz. pozdrawiam
Wniosek, ze wzgledu na przekroczenie ustawowego terminu ,
zostałby oddalony. Jeśli nauczyciel wykazałby , że zaszły
okoliczności uniemożliwiajace mu złożenie wniosku w terminie
(np. choroba, pobyt w szpitalu itp.) mógłby wnioskować o
przywrócenie terminu. Należy również sprawdzić, czy ostatni
dzień terminu nie przypada w dzień wolny od pracy. Wówczas
ostatnim dniem terminu jest pierwszy dzień roboczy. Przypominam,
ze pierwszym dniem terminu jest dzień następujący po dniu
przyjęcia oceny dorobku (czyli dzień jej podpisania przez
ocenianego nauczyciela).

Jakie są obowiązki dyrektora szkoły?
Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i
rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących
oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej
pracy uczniów i wychowanków,
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich
doskonaleniu zawodowym,
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków
organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo
wychowawczych.

§ 11.Pracodawca zobowiązany jest w szczególności:
1) organizować pracę w sposób zapewniający pełne i efektywne
wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez
pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,
wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
2) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich
obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
3) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz
prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) terminowo i planowo wypłacać wynagrodzenie,
5) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby
pracowników,
7) stosować sprawiedliwe i obiektywne kryteria oceny pracowników
oraz wyników ich pracy,
8) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz akta osobowe pracowników,
9) kierować pracowników na wstępne, okresowe i profilaktyczne
badania lekarskie i pokrywać koszty tych badań.


1. Do jakich instytucji się zgłosisz, aby pomóc dziecku
zaniedbanemu materialnie?
2. Jakie są zadania nauczyciela?
3. Czy dyrektor może dodatkowo ocenić nauczyciela będącego na
stażu?
4. Podaj przykłady dyscyplinowania klasy lub ucznia.
5. Gdzie znajdują się przepisy dotyczące awansu zawodowego?
6. Procedura postępowania w razie wypadku.
7. Co to jest Rada Szkoły i jakie ma zdania?
8. Jakie prawa ma samorząd szkolny?
9. Kto sprawuje nadzór pedagogiczny i w jaki sposób byłam
nadzorowana?
1. Funkcje oceny
2. Kryteria oceniania
3.Praca z uczniem słabym i zdolnym.
4. Sposoby ewaluacji własnej pracy.
5. Korzystanie z technologii komputerowej
6. Sposoby integracji klasy.

7. Jakie są kryteria dobrej oceny?
Przegląd wyżej wymienionych właściwości różnych form
kontrolowania pozwala nauczycielowi wybrać te o największych
walorach w danej sytuacji. Każdy ze sposobów może być modyfikowany, doskonalony i unowocześniany. Każdy sposób powinien
charakteryzować się rzetelnością, trafnością, obiektywnością i
praktycznością.
Rzetelność oznacza miarę powtarzalności oceny, niezależnie
od egzaminatora, wskazuje stopień zgodności różnych
egzaminatorów w ocenia odpowiedzi na konkretne pytanie.
Trafność jest miarą osiągnięcia tego, co planowaliśmy,
jest więc wielkością określającą zgodność pytania z naszymi
celami.
Obiektywność – oznacza jednoznaczność kontrolowanej cechy
lub umiejętności.
Praktyczność – to prostota w zastosowaniu.
Wyżej wymienione wymagania najbardziej spełniają testy.
“Testy osiągnięć szkolnych są zbiorami zadań gotowych
do zastosowania w toku jednego zajęcia dydaktycznego (jednej
lekcji), reprezentującymi wybrany zakres treści nauczania. Jest
narzędziem pomiaru dydaktycznego zbudowanym w celu sprawdzania i
oceniania osiągnięć uczniów. Składają się z kilku co najmniej
starannie dobranych zadań.

1. Jakie przepisy regulują sprawy z zakresu oświaty?
2. Kwalifikacje nauczycieli
3. Co zawiera Statut szkoły
4. Co ma na celu ocenianie wewnątrzszkolne
5. zasady dotyczące klasyfikacji uczniów
6.Jakie organy szkoły pani zna
7. zasady dotyczące ustalania oceny z zachowania
8. Na jakiej podstawie ocenia pani zakres realizacji podstawy
programowej
9. w jaki sposób wykorzystuje pani wyniki ewaluacji w dalszej
pracy
10. jaką rolę pełni Samorząd Uczniowski
11. jakie problemy stara sie pani uwzglenić przy planowaniu
pracy
12. szkolne przepisy wykonawcze - jakie są?
13. co ocenia pani w skali roku
14, wymagania edukacyjne np. na szóstkę, zawarte w pani PSO
(podac dwa przykłady) i inne :-))

15. dziecko bite w rodzinie – podstawy prawne.
podstawą prawną przeciwdziałania przemocy w rodznie jest Kodeks Karny (art.207 k.k.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zapisy tej ustawy umożliwiają podjęcie interwencji w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie przez osoby naduzywające alkoholu.

1/ Jakie metody aktywizujące stosuję w swojej pracy ?
2/ Jak radzę sobie z uczniami trudnymi ?
3/ Co uważam za swój sukces ?
4/ Jaki przepis się nie zmienił pomimo nowelizacji Karty
Nauczyciela ?
1. Na jakiej podstawie prawnej wystawiasz oceny końcoworoczne?
2. Kryteria diagnozowania potrzeb RP w ramach WDN?
3. Jakie znasz sposoby dokonywania analizy wyników testów
pomiaru osiągnięć?
4. Wymień organy szkoły i powiedz, które z nich są organami
społecznymi?
6. Jakie znasz metody stymulowania wyobraźni i myślenia
twórczego? Odnieś się do wybranej literatury.
7. Czemu służy mierzenie jakości pracy szkoły?
8. W jaki sposób możesz zdiagnozować strukturę zespołu
klasowego?
9. Jakie przepisy regulują kompetencje rady pedagogicznej?
-Ustawa o systemie oswiaty art 41.
10. W jaki sposób indywidualizuje Pan/i pracę swoich uczniów?
11. Proszę wymienić co najmniej dwa kryteria wymagań na stopnie
szkolne.
12. Jakie cechy dobrego nauczyciela są Panu/i najbliższe?
13. Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?
14. Co bierzesz pod uwagę przy ocenianiu uczniów?
15. Jakie osiągnięcie sprawiło Ci największą satysfakcję w swojej
pracy?
16. W jakiej formie pracy pozalekcyjnej spełniasz się najlepiej?
17. Jakie metody prowadzenia zajęć wydają Ci się najlepsze?
18. Jak dążysz do ukształtowania wychowanka zgodnie z wizja
absolwenta?
19. Jak układa się Pan/i współpraca z rodzicami?
20. Jakie korzyści wyniosła Pani z obserwowanych zajęć
Prowadzonych przez opiekuna stażu i jak wykorzystała je Pani
w prowadzeniu swoich zajęć?
21. Scharakteryzuj wybrana sytuację wychowawczą i sposób jej
rozwiązania.
22. W jaki sposób dokonuje się korekt w dokumentacji szkolnej np:
w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen.
23. Jaki program nauczania wybrała Pani i dlaczego ten, a nie
inny?
24. Proszę wymienić dokumenty wewnątrzszkolne obowiązujące w Pani
szkole i krótko (!) omówić jeden z nich.
25. Proszę wyjaśnić kwestię czasu pracy nauczyciela zatrudnionego
W pełnym wymiarze.
26. W jaki sposób można wykorzystać komputer na lekcjach
matematyki?
27. Jak rozwiązuje Pani konflikty powstające w grupie/klasie?
28. Kto powołuje dyrektora placówki?
29. Jak długo trwa rok szkolny? (uwaga, podchwytliwe - do 31
sierpnia!)
30. Na jakiej podstawie nawiązuje się stosunek pracy z
Nauczycielem np. kontraktowym?
31. W jaki sposób diagnozuje Pan(i) problemy środowiskowe w
Swojej szkole?
32. Jak motywuje Pan(i) uczniów do pracy (rodziców do
współpracy)?
33. Kto powołuje komisję na egzamin na mianowanie;
34. Co to są i jaki jest sens stosowania celów operacyjnych;35. Jakie znaczenie ma doskonalenie nauczyciela, jakie są sposoby
doskonalenia zawodowego;
36. Dyskusja na temat jednej z przeczytanych lektur.
37. Czym charakteryzują się aktywizujące metody nauczania, proszę
omówić jedną z nich.
38. Jaki sukces dydaktyczny lub wychowawczy odniósł pan w okresie
stażu?
39. Czy nauczyciel kontraktowy może uczyć według własnego,
autorskiego programu?
40. Proszę podać przykłady realizacji ścieżek edukacyjnych na
swoich zajęciach?
41. Jakie korzyści płyną z uzyskania stopnia n-la mianowanego
praca na kółku informatycznym.
42. Ile postawiłam szóstek na koniec roku, a potem ile jedynek,

43. Pani zapytała mnie czy lepiej czuję się jako wychowawca, czy
jako matematyk.
44. Jak rozwiązuję problemy wychowawcze w mojej klasie,
45. Na jakiej podstawie prawnej wystawiam oceny końcoworoczne,
46. Co sadze o reformie edukacji,
47. Jakie przepisy określają obowiązki nauczyciela,
Cos o BHP.
48. U nas często pytają o kompetencje rady pedagogicznej,
prawa i obowiązki dyrektora, oraz co daje nauczycielowi
status n-la mianowanego,
49. zapytali mnie, jak sobie radzę z uczniami "rozrabiającymi" na
lekcjach,
50. z jakiego podręcznika korzystam i dlaczego,
51. jak motywuję uczniów do udziału w konkursach,
52. jakimi kryteriami się kieruję wybierając podręczniki

Pytania często dotyczą zadań jakie realizowałaś podczas stażu,
nauczanego przez Ciebie przedmiotu. Mogą to być pytania o metody
pracy na lekcji, w tym aktywizujące, współpracę z rodzicami,
bezpieczeństwa uczniów, organizowania wycieczek szkolnych.
o prawo - daty ustaw, metody aktywizujące,

1. sposoby integracji klasy, przepisy na wycieczkach,
2. po ilu latach przysługuje urlop zdrowotny (!!!),
3. Jakie zna Pan(i) akty prawne dotyczące systemu oświaty?
4. Do czego wykorzystuje Pan(i) komputer
5. Z jakich programów komputerowych Pan(i) korzysta?
6. Czy korzysta Pan(i) ze stron internetowych i jakich?
7. Proszę podać przykład w jakich sytuacjach wykorzystywanie
technologii komputerowej wpłynęło na rozwój określonych
umiejętności uczniów
8. Jakie inne technologie informacyjne, oprócz komputera,
wykorzystuje Pan(i) w swojej pracy?
9. Jakie programy wykorzystuje Pan(i) w nauczaniu swojego
przedmiotu?
10. Jak Pan(i) pracuje z dzieckiem nadpobudliwym?
11. Z jakimi problemami/ trudnościami wychowawczymi spotkał się
Pan(i) w swojej pracy i w jaki sposób zostały one rozwiązane?
12. Proszę określić swój udział w zadaniach dotyczących
Profilaktyki uzależnień
13. Wymień podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły/placówki?
14. W jakich ogólnoszkolnych zadaniach uczestniczyła Pani w
Okresie stażu?
15. Jak włącza pan inne podmioty szkoły w realizację edukacji
regionalnej/
16. W jaki sposób planuje pan pracę w danym roku szkolnym?
17. Czemu służy podstawa programowa?
18. Jak opracowuje pan indywidualne plany pracy z dzieckiem
(chodzi o nauczycieli z art.1 ust.1)
19. W jaki sposób nauczyciel wybiera program nauczania? Czym
kierował się pan wybierając?
20. W jaki sposób analizuje pan swoją pracę?
21. Jakie metody i techniki pozwalają nauczycielowi na ocenianie
skuteczności podjętych działań
Aspekty:
program• nauczania,
•ocenianie uczniów,
rozmowy z innymi• nauczycielami,
•wychowawcy,
współpraca z rodzicami.•

22. W jaki sposób wspomaga pan działania wychowawcze rodziców?
23. W jaki sposób próbuje pan włączyć rodziców do realizacji
zadań/ współpracy w zakresie działań wychowawczych;
profilaktycznych....
24. Które zadania sprawiły najwięcej trudności w realizacji?
Dlaczego?
25. Proszę wymienić ukończone formy doskonalenia
26. W jaki sposób wykorzystuje Pan zdobywaną wiedzę i
umiejętności(kursy w szkole, kursy zewnętrzne,
samodoskonalenie ) w praktyce?
27. Jakie formy i efekty związane są ze współpracą pana
z zespołem przedmiotowym? (współpraca)
28. Czy i jak dokonuje pan korekt w przebiegu procesu
dydaktycznego, wychowawczego..?
29. Jak korzysta pan z informacji zwrotnej z OKE w postaci
Raportu po sprawdzianie i egzaminie/
30. Wskaż różnicę między nauczaniem indywidualnym, a
Indywidualnym tokiem nauczania.
31. Czy i które z zadań ujętych w wieloletnim planie doskonalenia
zawodowego szkoły przyjął pan do realizacji w okresie stażu?
32. Według jakiej struktury formułuje pan konspekty/ scenariusze
lekcji?
33. Czy zapoznała się pan z sytuacją rodzinną i materialną swoich
wychowanków? Jeżeli tak, to w jaki sposób i jakie podjął pan
działania w przypadku dostrzeżenia problemów?
34. Czy w swojej pracy wychowawczej podejmuje pan działania na
Rzecz środowiska lokalnego. Proszę podać przykłady.
35. W jaki sposób zbiera pan informacje o uczniach?
36. Jakie metody zastosowałby pan na lekcjach wychowawczych, aby
wzbudzić refleksję na temat ........................problemów
społecznych i cywilnych? konkret
37. Czy w planie pracy uwzględnił pan treści ścieżek (wpisać odp.
Do szkoły) uwzględniając zagadnienia środowiska lokalnego?
38. Czy włączył się pan w inicjatywy środowiska lokalnego?
(interakcja)
39. W jaki sposób realizuje Pan(i) zadania opiekuna?
40. W jaki sposób sprawdza Pan(i) skuteczność swoich działań w
zakresie profilaktyki...
41. Które z Pana(i) działań przyczyniły się do podniesienia
Jakości pracy szkoły?
42. Na które elementy z wychowawczego planu pracy szkoły zwrócił
pan(i) szczególną uwagę przy budowie planu pracy wychowawcy
klasowego?
43. Z jakimi trudnościami w realizacji zadań edukacyjnych spotkał
się pan(i) w swojej pracy i jak to wpłynęło na metody pana
pracy z uczniem
44. Jakie stosuje pan formy pracy z uczniem o specjalnych
Potrzebach edukacyjnych?
45. Czy uczestniczył pan(i) w pracach zespołu wypracowującego
dokumenty szkolne (jakie)?
46. Jakie inicjatywy podjął pan(i) w zakresie pracy szkoły?
47. W jaki sposób rozbudza Pan(i) zainteresowania, aspiracje
edukacyjne w swoich uczniach?
48. Jak diagnozuje Pan(i) efekty swojej pracy?
49. Jakie metody aktywizujące stosuje Pan(i) najchętniej w swojej
pracy?
50. Proszę podać metody pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach
edukacyjnych.
51. Wymień jedną pozycję książkową z zakresu psychologii i
Dydaktyki oraz uzasadnij jej przydatność w Twojej pracy?
sposobynauczyciel uczeń 52. Agresja radzenia z nią?
53. W jaki sposób uczy Pan(i) swoich uczniów radzenia sobie z
emocjami?
54. Czy przy zetknięciu się z danymi problemem korzysta Pan z
literatury i z innych źródeł? Jeśli tak, to..........
55. Proszę wymienić dokumenty, które wypracowuje RP
56. Proszę wskazać instytucje wspomagające działania nauczyciela
W niesieniu indywidualnej pomocy dziecku
57. Proszę krótko scharakteryzować etapy rozwoju dziecka a
Problemy wychowawcze.
58. Jakie działania podejmuje Pan(i) w momencie zaobserwowania
Bądź otrzymania niepokojących informacji o dziecku?
59. Jak Pan(i)) współpracuje z pedagogiem szkolnym?
60. Jakie kompetencje posiada Pan(i), jako członek RP?
61. Proszę określić, jakie stosuje Pan(i) WSO na swoim
przedmiocie.
62. Jaki jest tygodniowy czas pracy nauczyciela?
63. Proszę podać szczegółowe przepisy dotyczące specyfiki szkoły,
W której odbywał Pan(i) staż (np. szkoły sportowe)
64. Podaj kompetencje organu prowadzącego i nadzorującego.
65. Wymień różnicę między podstawą programową a programem
Nauczania oraz między planem pracy a programem.
66. Z czyjej inicjatywy podejmowana jest ocena pracy nauczyciela.
67. Z czego wynika liczba godzin danego przedmiotu realizowanego
W cyklu tygodniowym.
68. Czy istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin
dydaktycznych z danego przedmiotu?

---
Aleksandra