Strona główna forum

Wydrukowano 2018-06-19 10:33:10 Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez Gość (at) 2004-02-03 15:52:42
Odroczenie od obowiazku szkolnego
W imieniu znajomej dyrekcji proszę o wyjaśnienie następującej sytuacji:

Dziecko w roku szkolnym 02/03 uczęszczało do przedszkola w innym obwodzie. Pod koniec roku szkolnego przebadane zostało przez PPP
w celu odroczenia od obowiązku szkolnego.
Czy dyrektor ma prawo przedłożyć ją dyrektorowi z obwodu szkoły w którym uczeń jest zameldowany w celu wydnia decyzji o odroczeniu od obowiązku szkolego?
Czy wystarczy podanie rodzica z prośbą o odroczenie i do kogo rodzic ma je skierowac? Chodzi między innymi o ochronę danych, bo rodzic nie ma oboiązku przedstawiać jej dyrekcji, a dyrekcja właściwego obwodu chciałaby otrzymać informacje z poradni jako "podkładkę"
---
maj

Wysłany przez Gość (at) 2004-02-03 19:12:14
Re: Odroczenie od obowiazku szkolnego
Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko jest zameldowane. Rodzice przedkładają dyrektorowi tej szkoły podanie z prośbą o odroczenie obowiązku (bo wcale nie muszą się na to zgodzić- czasami i tak bywa) oraz orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Na tej podstawie dyrektor wydaje decyzję.
Pozdrawiam. Magda
---
Magda

Wysłany przez Gość (at) 2004-02-03 20:27:34
Re: Odroczenie od obowiazku szkolnego
A czemu rodzice mogą się nie zgodzić, jak w ustawie stoi wyraźnie, że decyzję podejmuje dyrektor szkoły rejonowej po zasięgnięciu opinii PPP i nie ma tam nic, zeby działo się to na wniosek lub za zgodą rodziców?
---
Roman G.

Wysłany przez Gość (at) 2004-02-03 20:51:05
Re: Odroczenie od obowiazku szkolnego
Rodzice mogą nie przekazać dyrektorowi szkoły opinii PPP i wtedy on nie ma podstaw do odroczenia
---
jola

Wysłany przez Gość (at) 2004-02-03 21:42:29
Re: Odroczenie od obowiazku szkolnego
W tym przypadku dyrektor sam może wystąpić o opinię, a PPP ma obowiązek ją wydać i przesłać do szkoły.
---
Roman G.

Wysłany przez Gość (at) 2004-02-03 23:33:14
Re: Odroczenie od obowiazku szkolnego
Witam
Na jakiej podstawie prawnej można wystąpić o opinię?

---
zainteresowany

Wysłany przez Gość (at) 2004-02-04 11:41:55
Re: Odroczenie od obowiazku szkolnego
Problem tkwi w tym, że poradnie wydają opinie tylko na wniosek rodziców- dyrektor szkoły nie może wystapić z takim wnioskiem do poradni. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
Oto fragment:
Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;

2) pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;

3) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

4) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

5) zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;

6) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

7) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

8) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

9) przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;

10) innych określonych w odrębnych przepisach.

2. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.


---
Magda

Wysłany przez Gość (at) 2004-02-04 19:41:52
Re: Odroczenie od obowiazku szkolnego
I tu popieram Magdę
---
jola

Wysłany przez Gość (at) 2004-02-05 10:57:04
Re: Odroczenie od obowiazku szkolnego
Zostałem przekonany :-)
---
Roman G.