Strona główna forum

Wydrukowano 2018-04-25 10:43:59
Postów: 22   Stron: 3   [ 1 2 3 | Następna strona ]
Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez Gość (at) 2001-05-18 12:15:20
Regulamin komisji kwalifikacyjnej
Właśnie kończę regulamin komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na nauczyciela kontraktowego. Spróbuję go umieścić na forum a jeśli nie wyślę Wam na priva.
---
Jacek

Wysłany przez Gość (at) 2005-06-11 20:27:49
Re: Regulamin komisji kwalifikacyjnej
ja się czepiać nikogo nie bedę ważne ze w natłoku roboty choć kawałek ktoś odwalił za mnie, a możę ktoś ma jeszcze analize formalną wniosku stażysty?
---
ewa

Wysłany przez Gość (at) 2005-06-12 23:21:06
Re: Regulamin komisji kwalifikacyjnej
Kochani !!!!!
Te wszystkie regulaminy to były już w 2001 r.
Bardzo podobne mam właśnie od tamtego czasu .Po dłuższej przerwie
gdzie nie korzystałam , bo nie miałam takich n-li , w tym roku sięgnęłam po niego i inne z awansem dokumenty.
Po małych poprawkach , a właściwe uaktualnieniach zgodnie z nowymi rozporzadzeniami to mogą być.
Acha. wszyscy zainteresowani regulaminem itp. dokumentami
nie zaponijci wpisać odowiednich rozporządzeń i Dz.U. a mianowicie winno być: .....ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ), Rozporządzenie MENiS z dnia 08. 12. 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260 poz. 2593 )

---
ula

Wysłany przez Gość (at) 2001-05-19 10:42:16
Re: Regulamin komisji kwalifikacyjnej
Byłoby miło.Ja sprężąm się i sprężąm i niestety matury mi przeszkadzają.Pozdrawiam

Zola
---
Zola

Wysłany przez Gość (at) 2001-05-19 12:44:48
Re: Regulamin komisji kwalifikacyjnej
Obiecałem więc wklejam. Jeśli są błędy lub uwagi napiszcie

Projekt

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela kontraktowego
w ...................................................


opracowany na podstawie rozdziału 3 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 70, poz. 825 ).

§ 1
Regulamin określa zasady, warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

§ 2
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o :
1. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina ................
2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina ............................
3. stażu – rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w szkołach i innych wymienionych wyżej jednostkach organizacyjnych w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3 a z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
4. wymaganiach kwalifikacyjnych – rozumie się przez to kwalifikacje określone w art. 9 Karty Nauczyciela,
5. komisji – rozumie się przez to powołaną przez dyrektora szkoły komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
6. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 1997r., Nr 56, poz. 357 z późn.zm. ),
7. Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 70, poz. 825 ).

§ 3
1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna.
2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje :
a) analizę pod względem formalnym dokumentów złożonych przez nauczyciela,
b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 4
1. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły w drodze rozporządzenia.
2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą :
a) dyrektor ( wicedyrektor ), który jest przewodniczącym komisji,
b) przewodniczący zespołu przedmiotowego lub nauczyciel mianowany bądź dyplomowany zatrudniony w szkole,
c) opiekun stażu,
d) przedstawiciel związku zawodowego ( na pisemny wniosek nauczyciela ).
3. W obradach może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Komisja kwalifikacyjna przystępuje do czynności, o których mowa w § 3 ust. 2, po złożeniu przez nauczyciela wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, zaś kończy swą działalność z chwilą wydania nauczycielowi zaświadczenia o akceptacji lub z upływem terminów, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3.
5. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa jej przewodniczący.
6. Na pierwszym posiedzeniu, na wniosek przewodniczącego, komisja wybiera ze swego składu sekretarza komisji.
7. W sprawach proceduralnych nie rozstrzygniętych w regulaminie komisja uzgadnia swoje stanowisko w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.
§ 5
1. Nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego składa :
a) wniosek o postępowanie kwalifikacyjne,
b) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
c) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz o zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu,
d) zatwierdzony przez dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego,
e) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
f) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu wystawioną przez dyrektora szkoły,
g) materiały i dokumenty potwierdzające realizację zadań określonych w planie rozwoju zawodowego ( szczególnie w postaci pisemnej, graficznej, nagrań audio – wideo lub w innej formie zależnie od rodzaju działalności zawodowej, pełnienie funkcji lub prowadzenie działań związanych ze spełnianiem wymagań na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz potwierdzających udział w kształceniu ustawicznym ).
2. Wymienione w ust. 1 dokumenty lub poświadczone kopie tych dokumentów oraz dodatkowe materiały składa w sekretariacie szkoły.

§ 6
1. Wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego rozpatrywane są w kolejności ich wpływu.
2. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją przed 30 czerwca danego roku – postępowanie kwalifikacyjne jest podjęte oraz zakończone w tym samym roku szkolnym tj. do 31 sierpnia.
3. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją po 30 czerwca danego roku, postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone i zakończone nie później niż w lutym następnego roku kalendarzowego.
4. Komisja kwalifikacyjna prowadzi pracę w okresie : styczeń, luty oraz maj, czerwiec, lipiec.
§ 7
1. Wnioski złożone przez nauczyciela wraz z dokumentacją poddane są analizie formalnej przez komisję kwalifikacyjną w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Analiza formalna wniosku i dokumentacji polega na sprawdzeniu jej zgodności z rozporządzeniem.
2. W przypadku, gdy wniosek i dokumenty spełniają wymagania formalne, komisja przystępuje do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
3. W przypadku, gdy wniosek lub dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, komisja zwraca wniosek i dokumenty wskazujące braki formalne oraz określając termin ich uzupełnienia. Komisja kontynuuje postępowanie niezwłocznie po przedstawieniu uzupełnionego wniosku i dokumentacji.
4. Przewodniczący komisji powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej na 14 dni przed rozmową kwalifikacyjną.

§ 8
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej :
1) nauczyciel przedstawia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
2) udziela odpowiedzi na pytania członków komisji dotyczących wymagań określonych w § 3 ust. 2 rozporządzenia,
3) w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja ustala jej wynik w sposób określony w § 9.
§ 9
1. Ocena spełnienia przez nauczyciela wymagań, o których mowa w rozporządzeniu, dokonywana jest przez członków komisji indywidualnie w skali punktowej od 0 do 20 punktów.
2. Członkowie komisji dokonują oceny nauczyciela na kartach oceny, sporządzając uzasadnienie decyzji. Karty stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia komisji.
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu bez udziału nauczyciela.
4. Nauczyciel otrzymuje akceptację komisji po uzyskaniu co najmniej 2/3 możliwości do uzyskania punktów. Fakt ten potwierdzany jest wydaniem nauczycielowi zaświadczenia w brzmieniu określonym przepisami.
5. Z przebiegu pracy komisji sporządzony jest protokół, w którym umieszcza się uzyskaną przez nauczyciela punktację wraz z uzasadnieniem.

§ 10
1. Szkoła zapewnia obsługę administracyjno-biurową związaną z działalności komisji oraz gromadzi i przechowuje dokumentację.
2. Wydatki związane z działalnością komisji pokrywa szkoła.

§ 11
Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 12
Rada Pedagogiczna ma prawo wnioskować o dokonanie zmian w regulaminie.

§ 13
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

---
Jacek

Wysłany przez Gość (at) 2001-05-19 13:17:51
Re: Regulamin komisji kwalifikacyjnej
tylko drobiazg - czy w w tekście:
§ 4 ma być:
1. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły w drodze rozporządzenia.

czy zarządzenia?

ps. bardzo ładny regulamin -dzięki
---
marek z Olsztyna

Wysłany przez Gość (at) 2001-05-19 14:56:21
Re: Regulamin komisji kwalifikacyjnej
Poprawka
W §4 ust. 1 oczywiście dyrektor powołuje komisję w drodze zarządzenia a nie rozporządzenia jak napisałem. To te ministerialne zapędy
---
Jacek

Wysłany przez Gość (at) 2001-05-19 15:36:12
Re: Regulamin komisji kwalifikacyjnej
Jacek, jak już będziesz tym ministrem, to pamiętasz, że z forum jesteśmy na ty?
---
marek z Olsztyna

Wysłany przez Gość (at) 2001-05-19 16:15:07
Re: Regulamin komisji kwalifikacyjnej
No, to chyba jasne. O takich sprawach się nie zapomina. Pozdrawiam i biegam czynić przygotowania do ogniska. Nie tylko w Zubrzycy sie bawią.
---
Jacek

Wysłany przez Gość (at) 2001-05-20 13:52:41
Re: Regulamin komisji kwalifikacyjnej
Jacek!
Jeśli wyrazisz zgodę, umieszczę regulamin na stronach Edukatora.
Prześlij na <mailto:edukator.topnet.pl> swoją wersję.
HenrykB
---
HenrykB

Postów: 22   Stron: 3   [ 1 2 3 | Następna strona ]