Strona główna forum

Wydrukowano 2018-04-25 10:43:38 Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez Gość (at) 2005-03-07 20:12:33
zadania z optyki A,B, C, Dsą podpowiedzi, POMÓŻCIE
Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło?
A. 15o, B. 30o, C. 60o, D. 150o.
2. Jednobarwny promień świetlny pada na granicę dwóch ośrodków i ulega załamaniu, jak przedstawia rysunek. Ile razy kąt padania promienia jest większy od kąta załamania i o ile różnią się od siebie te kąty?
A. 2,5 razy, o 30o, B. 2,5 razy, o 20o, C. 2 razy, o 30o, D. 2 razy, o 20o.

3. Dwa równoległe promienie świetlne: czerwony i fioletowy padają na pryzmat szklany, jak na rysunku. Po przejściu przez pryzmat będą one:
A. nadal równoległe, B. rozbieżne, C. zbieżne, D. niewidoczne.

4. Który z rysunków poprawnie przedstawia obraz P1 przedmiotu P, uzyskany przy pomocy soczewki skupiającej?

A. 1, B. 2, C. 3, D. 4,

5. Jedna soczewka skupiająca ma ogniskową 10 cm, a druga 25 cm. Która z nich ma większą zdolność skupiającą i o ile?
A. pierwsza o 2,5 dioptrii, B. pierwsza o 6 dioptrii, C. pierwsza o 0,06 dioptrii, D. druga o 2,5 dioptrii.

6. Które rysunki poprawnie przedstawiają przejście promieni jednobarwnych przez soczewkę rozpraszającą?

A. 1 B. 1,2 C. 1,2,4 D. 2,3,4

7. Istnieje analogia w budowie i działaniu oka i aparatu fotograficznego. Odpowiednikiem tęczówki oka w aparacie fotograficznym jest:

A. przesłona, B. obiektyw, C. film, D. obudowa.

8. Do ścianki zlewki z wodą przyklejono bryłkę plasteliny P. Gdzie obserwator zobaczy plastelinę?
A. w miejscu przyklejenia, B. powyżej miejsca przyklejenia, C. poniżej miejsca przyklejenia, D. dokładnie w środku powierzchni wody, w punkcie A.
9. Ogniskowa soczewki skupiającej wynosi 10 cm. W jakiej odległości od tej soczewki - na jej osi optycznej - należy umieścić małą żaróweczkę, by otrzymać wiązkę promieni równoległych? Jaka będzie średnica tej wiązki?
A. 5 cm, a średnica będzie równa średnicy soczewki, B. 10 cm, a średnica będzie równa średnicy soczewki, C. 20 cm, a średnica będzie równa średnicy soczewki, D. 20 cm, a średnica będzie większa od średnicy soczewki.

10. Fotografując przedmiot P widziany w zwierciadle płaskim Z należy nastawić ostrość na odległość:
A. FZ + ZP, B. FZ, C. ZP, D. FZ - ZP.

11. Promień świetlny pada na zwierciadło pod kątem 25o. Jeśli kąt ten zwiększymy o 15o, to kąt między promieniem padającym i odbitym będzie wynosić:
A. 80o, B. 60o, C. 40o, D. 30o.

12. Zwierciadło wypukłe daje zawsze obraz:
A. prosty, powiększony i rzeczywisty, B. odwrócony, pomniejszony i pozorny, C. prosty, pomniejszony i pozorny, D. prosty, pomniejszony i rzeczywisty.

13. Promień P światła trafia na półokrągłą płytkę szklaną tak, jak na rysunku. Wzdłuż której linii biegnie dalej?
A. 1, B. 2, C. 3, D. 4,

14. Który rysunek najlepiej przedstawia efekt rozszczepienia wiązki światła białego padającego pod kątem 0o na pierwszą ściankę pryzmatu?

A. 1, B. 2, C. 3, D. 4 .

15. Soczewka o ogniskowej 2 m ma zdolność skupiającą równą:
A. 0,2 dioptrii, B. 0,5 dioptrii, C. 1 dioptrii, D. 2 dioptrii.

16. Jeśli jakiś obiekt oddala się od nas, to widzimy go coraz mniejszym. Dzieje się tak dlatego, że:
A. coraz mniej promieni świetlnych pochodzących od obiektu wpada do oka, B. obraz na siatkówce staje się coraz wiekszy, C. obraz na siatkówce jest coraz mniejszy, D. zmniejsza się stopniowo zdolność przystosowywania się oka do widzenia z dalszych odległości.

17. Punktowe źródło światła umieszczono na osi optycznej zwierciadła kulistego wklęsłego w odległości 12 cm od niego i otrzymano wiązkę promieni równoległych. Wynika z tego, że promień krzywizny zwierciadła:
A. wynosi 6 cm, B. wynosi 12 cm, C. wynosi 24 cm, D. jest nieskończenie długi.

18. Który rysunek przedstawia poprawnie bieg promienia świetlnego po wyjściu z wody (W) do powietrza (P)?

A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

19. Oświetlone światłem białym nieprzeźroczyste ciało jest żółte, jeżeli:
A. rozprasza wszystkie barwy oprócz żółtej, którą pochłania, B. odbija głównie barwę żółtą, C. przepuszcza wszystkie barwy z wyjątkiem żółtej, którą pochłania, D. pochłania barwę żółtą odbijając pozostałe.

20. Obraz powstający w lupie jest:
A. rzeczywisty, powiększony, odwrócony, B. rzeczywisty, powiększony, prosty, C. pozorny, powiększony, prosty, D. pozorny, powiększony, odwrócony.
21. Promień światła odbija się od zwierciadła płaskiego. Na którym rysunku poprawnie zaznaczono kąt odbicia promienia (beta)?

A. B. C. D.

22. Nie jest prawdą, że:
A. w zwierciadłach płaskich powstają obrazy pozorne, B. po odbiciu od powierzchni chropowatej światło ulega rozproszeniu, C. promień padający i odbity leżą w jednej płaszczyźnie, D. obraz w zwierciadle płaskim jest mniejszy od przedmiotu.
23. Na powierzchnię warstwy wody znajdującej się na płytce szklanej pada prostopadle jednobarwny promień światła. Jaki jest jego dalszy przebieg?
A. 1, B. 2, C. 3, D. 4,

24. Promień światła odbija się od zwierciadła płaskiego. Na którym rysunku poprawnie zaznaczono kąt odbicia promienia (beta)?

A. B. C. D.

25. W wyniku rozszczepienia światła białego w pryzmacie otrzymano widmo ciągłe. Najsilniej ku podstawie pryzmatu załamało się światło o barwie:


A. czerwonej, B. żółtej, C. zielonej, D. fioletowej.

26. Który rysunek poprawnie przedstawia co dzieje się z wiązką światła padającą na soczewką skupiającą?


A. B. C. D.

27. Przeglądając się w lustrze oddaliłeś je od twarzy o 20 cm. O ile oddalił się od ciebie obraz pozorny twojej twarzy w lustrze?
A. o 40 cm, B. o 20 cm, C. o 10 cm, D. pozostał w poprzedniej odległości.
28. Gdzie należy umieścić przedmiot przed zwierciadłem kulistym wklęsłym, aby jego obraz był pozorny?
A. w odległości mniejszej niż ogniskowa zwierciadła, B. w ognisku zwierciadła, C. w środku krzywizny zwierciadła, D. w odległości większej niż podwojona ogniskowa.

29. Rysunek przedstawia zaćmienie Słońca spowodowane wejściem Ziemi w cień Księżyca. Jaki rodzaj zaćmienia widoczny jest z obszaru 1, a jaki z obszaru 2?
A. 1 - całkowite, B. 2 - częściowe, C. 1 - częściowe, 2 - łkowite, D. z obu częściowe, z obu całkowite.

30. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat?

A. B. C. D.

31. Soczewka skupiająca umieszczona w stosunku do przedmiotu w sposób pokazany na rysunku daje obraz:

A. rzeczywisty i odwrócony, B. rzeczywisty i prosty, C. pozorny i odwrócony, D. pozorny i prosty.
32. Na rysunku przedstawiono bieg promieni świetlnych w oku krótkowidza i dalekowidza. Który z tych schematów dotyczy krótkowidza i jakie soczewki stosuje się w jego okularach, by obraz powstał na siatkówce oka?

A. 1 - rozpraszające, B. 1 - skupiające, C. 2 - rozpraszające, D. 2 - skupiające.

33. Jeśli patrzymy na powierzchnię wody w strumieniu, to wydaje się nam, że jej głębokość wynosi około 0,5 m. W rzeczywistości jej głębokość jest:
A. mniejsza, B. większa, C. mniejsza lub większa w zależności od tego pod jakim kątem patrzymy, D. taka sama, tzn. około 0,5 m.

34. Jeśli w ciemni optycznej flagę Polski oświetlimy światłem niebieskim, to będzie ona wyglądać jako:
A. niebiesko - czerwona, B. niebiesko - fioletowa, C. niebiesko - czarna, D. w całości niebieska.

35. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących prędkości światła w próżni jest prawdziwe?

A. zależy od długości fali B. jest różna w różnych inercjalnych układach odniesienia C. zależy tylko od prędkości źródła światła D. jest jednakowa dla fali o różnych częstotliwościach

36. Pani Ala stoi smutna przed lustrem, ponieważ nie widzi całej swojej postaci. Jaka musi być minimalna wysokość lustra aby Pani Ala była zadowolona

> A. dwa razy większa od wysokości obserwatora B. równa wysokości obserwatora C. równa połowie wysokości obserwatora D. równa jednej trzeciej wysokości obserwatora

37. Która wielkość zmienia się zawsze przy przejściu światła przez granicę dwóch ośrodków, w których prędkości rozchodzenia się światła są różne?
A. częstotliwość B. długość fali C. barwa D. kierunek rozchodzenia się

38. Przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków zachodzi załamanie światła. Jak zmieni się kąt załamania światła gdy wzroście kąta padania?

A. także rośnie B. także rośnie wprost proporcjonalnie do kąta padania C. także rośnie, D. ale tylko wtedy, gdy światło przechodzi do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania maleje i jest odwrotnie proporcjonalny do kąta padania


39. Który promień przedstawia poprawny bieg światła po wyjściu z płytki szklanej?

A. B. C. D.


40. Promień świetlny przechodzi przez trzy ośrodki: powietrze, wodę (współczynnik załamania wynosi 1,33), i szkło (współczynnik załamania 1,5). Na podstawie biegu promieni ustal pod którymi numerami kryją się poszczególne ośrodki?

A. I - szkło, II - powietrze, III - woda B. I - szkło, II - woda, III - powietrze C. I - woda, II - szkło, III - powietrze D. I - woda, II - powietrze, III - szkło

41. Siedzący nad wodą chłopiec ogląda pod kątem 40o do powierzchni Ziemi rybę. Co stwierdza?

A. ryba wydaje się płynąć głębiej B. ryba wydaje się płynąć płyciej C. ryba znajduje się na takiej głębokości na jakiej ją widzimy D. ryba nie jest widoczna z powodu całkowitego wewnętrznego odbicia

42. Co rejestruje oko ludzkie?

A. barwę światła, jego natężenie i polaryzację B. tylko barwę i natężenie C. tylkobarwę i polaryzację D. tylko barwę światła

43. Jaki jest obraz widzianego ostro przedmiotu, utworzony na siatkówce przez układ optyczny oka?

A. powiększony niezależnie od odległości przedmiotu od oka B. powiększony, jeśli przedmiot znajduje się w odległości od oka równej odległości dobrego widzenia C. tej samej wielkości, niezależnie od odległości przedmiotu od oka D. zawsze pomniejszony, niezależnie od odległości przedmiotu od oka
44. Światło białe biegnąc w kierunku obserwatora przechodzi kolejno przez dwa doskonałe filtry czerwony i niebieski. Co widzi obserwator?

A. barwę jaka wynika ze zmieszania barwy czerwonej i niebieskiej B. barwę jaka wynika ze zmieszania pozostałych widm światła białego C. barwę niebieską, jeśli filtr niebieski był bliżej obserwatora niż filtr czerwony D. nic nie widzi

45. Wzdłuż drogi optycznej soczewki poruszał się owad ze stałą prędkością v od punktu A do B. Jaka była prędkość średnia w tym samym czasie obrazu owada w soczewce skupiającej?

A. mniejsza niż v i o takim samym zwrocie B. równa v i o takim samym zwrocie C. większa od v i takim samym zwrocie D. większa od v i o przeciwnym zwrocie

46. Dlaczego w mikroskopie optycznym nie możemy uzyskiwać dowolnie dużych powiększeń?
A. nie potrafimy wykonywać soczewek o tak dużych powiększeniach B. ponieważ zachodzi polaryzacja światła C. ponieważ zachodzi dyfrakcja światła D. ponieważ małe obiekty są przezroczyste

47. Dlaczego w pryzmacie światło fioletowe załamuje się bardziej niż czerwone?

A. ponieważ światło fioletowe jest bardziej przyciągane przez podstawę B. ponieważ światło fioletowe ma większą długość fali niż czerwone C. ponieważ prędkość światła fioletowego w pryzmacie jest jest mniejsza niż światła czerwonego D. ponieważ prędkość światła fioletowego w pryzmacie jest jest większa niż światła czerwonego
48. W jakiej odległości należy umieścić obserwowany przedmiot względem soczewki, jeśli soczewkę chcemy używać jako lupę?

A. w odległości nieco większej niż ogniskowa soczewki B. w ognisku C. w odległości nieco mniejszej niż ogniskowa D. w odległości dobrego widzenia

---
Monika