Strona główna forum

Wydrukowano 2021-04-20 12:16:43 Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez gawron (at) 2016-12-12 16:12:06
V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Życie zawodowe Mikołaja Kopernika"
REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Życie zawodowe Mikołaja Kopernika”

Honorowy patronat: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski

Cele konkursu:
 Przybliżenie sylwetki patrona naszej szkoły sławnego Polaka Mikołaja Kopernika poprzez przygotowanie pracy plastycznej Jemu poświęconej.
 Popularyzacja ogólnej wiedzy astronomicznej.
 Rozwijanie umiejętności plastycznych.
Uczestnicy:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i świetlic szkolnych.
2. Prace oceniane będą w trzech grupach:

 klasy I - III
 klasy IV – VI
 świetlice szkolne
Wymogi konkursowe:

1. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A 3.
2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
3. Każda placówka może przesłać max. 10 prac.
4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię, nazwisko, klasę i nazwę szkoły umieszczoną z przodu pracy w jej lewym dolnym rogu (wypełniamy drukowanymi literami lub drukujemy na komputerze).
5. Z tyłu pracy przyklejamy zgodę opiekuna prawnego dziecka na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby konkursu(publikacje, wystawy), pełny adres szkoły (województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr telefonu) imię i nazwisko nauczyciela.
6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, składające się z nauczyciela plastyka, dyrektora szkoły, burmistrza oraz przedstawiciela uczniów.
7. Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają zwycięzcy I, II i III miejsc w poszczególnych kategoriach ufundowane przez dyrektora szkoły, które wyślemy pocztą.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie przyznanie dodatkowych nagród.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
10. Prace konkursowe należy przesłać do 20 stycznia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres :

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im Mikołaja Kopernika
w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Matejki 8
33 – 200 Dąbrowa Tarnowska
Małopolska
Z dopiskiem „Świetlica szkolna – konkurs”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów)na stronie Internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, zaś dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie Internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów konkursu.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ORGANIZATORZY

Nauczyciele świetlicy:
Małgorzata Gawlik, Teresa Giza, Kamil Banaś
PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej